Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg - Skargi i wnioski - KPP Skarżysko-Kamienna

Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg

W Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w aktach normatywnych:· Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja RP [art. 63] (Dz.U. Nr 78, poz. 483),·Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46),

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. mogą być kwestie dotyczące:

  • zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy dotyczące:

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrona własności społecznej,
  • lepszego zaspokojenie potrzeb ludności.

W praktyce przyjmuje się, że skarga ma zawierać krytykę działalności konkretnych organów i ich pracowników bądź krytykę niepodejmowania przez nich działań, które - zdaniem wnoszącego skargę - powinny być podjęte.

Wniosek natomiast - w przeciwieństwie do skargi - ma być przejawem inicjatywy obywatelskiej, zmierzającej do poprawy, ulepszenia czy też usprawnienia działalności organów państwowych bądź organizacji społecznych.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem - zgodnie z dyspozycją przepisu art. 222 k.p.a. - decyduje jego treść, a nie tytuł (forma zewnętrzna) nadany mu przez autora.

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków rozpoczyna się z chwilą złożenia i przyjęcia skargi przez organ, do którego ona wpłynęła.

Przepis § 1 art. 253 k.p.a. zobowiązuje organy państwowe (w tym i organy Policji), organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie terminach.

W celu zagwarantowania i ułatwienia obywatelom korzystania z możliwości bezpośredniego trybu złożenia skargi Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej, - realizując obowiązek wynikający z treści art. 253 § 3 k.p.a. - przyjmuje obywateli raz w tygodniu w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić ustnie do protokołu, pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), a także przy pomocy środków technicznych telegramem i faxem, a także za pośrednictwem Internetu skarzysko@ki.policja.gov.pl.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać w zgłaszanej sprawie pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

W jednostkach Policji procedura problematyki skargowej została rozwiązana decyzjami kierowników. W Komendzie Głównej Policji w strukturze Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji funkcjonuje Wydział Skarg i Wniosków.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych podporządkowanych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Nie jest to już jednak obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, tę czynność ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej lub I-Zastepca Komendnata Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00

Duża liczba zgłoszeń obywatelskich w sprawach skarg wynika ze słabej znajomości przepisów prawnych przez interesantów. Wyjaśnienie zainteresowanemu stanów faktycznych oraz udzielenie informacji prawnych ze wskazaniem konkretnych przepisów prawnych lub wskazanie organów właściwych do załatwienia danej sprawy w wielu przypadkach satysfakcjonuje skarżącego i powoduje rezygnację ze złożenia pisma w jednostce Policji.

Osoba decydująca się złożyć skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienia dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby (niekoniecznie policjanta) może skutkować odpowiedzialnością karną, określoną w art. 234 k.k.